Hakkında

 

A-Risk Merkezi İnternet Sayfası Üzerinden Yapılan Başvuru Sonucunda Sunulan Raporlar

1-Kredilere İlişkin Raporlar:

Risk Merkezi üyesi banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan kullanılan kredilerin limit ve borç bilgilerinin yer aldığı raporlardır.

a- Kredi Limit/Kredi Risk Bilgileri(*)

Bu rapor özet veya detay olarak iki farklı türde sunulmaktadır.

Detay Rapor: Güncel dönem ve bununla birlikte son 10 yıl içinde geriye dönük seçilen herhangi bir döneme ilişkin Kredi Limit/Kredi Risk bilgileri raporudur.

Raporda, Üye Adı, Şube Adı, Kredi Türü, Kredi Limiti, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında) ve Faiz Tahakkuk/ Komisyon tutarı bilgileri yer alır.

Özet Rapor: Güncel döneme ilişkin Kredi Limit/Kredi Risk bilgileri raporudur.

Raporda Kredi Türü, Kredi Limiti, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında) ve Faiz Tahakkuk/ Komisyon tutarı bilgileri yer alır.

Bu raporda detay rapordaki gibi üye adı ve şube adı bilgisi yer almamaktadır. 

b- Kredi Limit/Kredi Risk Bilgileri (Sorunlu Krediler)

Bu rapor, son 10 yıl içerisindeki Sorunlu Kredilere (donuk alacak niteliğindeki kredi ve diğer alacaklar) ilişkindir.

Raporda, Kredi Türü, Üye Adı, Şube Adı, Kredi Riski (0-12 ay) bilgileri yer alır.

2- Çeklere İlişkin Raporlar

Karşılıksız ve Ödenen Çek Bilgileri

Raporda,

- İbrazında ödediği çekler, karşılıksız çıkmış ancak halen ödemediği çekler ile karşılıksız çıktıktan sonra ödediği çeklerin adet ve tutarları,
- Çek hesabının bulunduğu banka bilgileri,
- Karşılıksız çıkmış çekleri ile karşılıksız çıktıktan sonra ödediği çeklerin listesi,
- Bankaya tahsil edilmek üzere ve/veya kredi teminatına verdiği vadesi (keşide tarihi) henüz gelmemiş çeklerin adet ve tutarlarının vadeye kalan gün sayısına göre dağılımı,
- Henüz keşide etmediği veya etse bile bankacılık sistemine henüz gelmemiş, kullanılabilir durumdaki çek yaprak sayısı,
- Bugüne kadar işlem gören veya görecek çeklerin en düşük, en yüksek ve ortalama tutarlarının yıl bazında dağılımı bilgileri

yer alır.

3- Senetlere İlişkin Raporlar

Protestolu Senet Bilgileri

Protestolu Senetlere ilişkin bilgilerin yer aldığı rapordur. Bu raporda son 5 yıla ait protesto edilmiş senetler gösterilmektedir. Raporda, Banka Adı, Şube Adı, Kayıt Türü (Bildiri veya Kaldırı),Senet Tutarı, Döviz Cinsi, Protesto Tarihi, Kaldırı Tarihi, Kaldırı Nedeni, Vade Tarihi ve Ödeme Tarihi bilgileri yer alır.

Not: Protestolu Senet bilgileri tespitinde rapor sahibinin Ad Soyad/unvan ve adres bilgileri ile birebir eşleşen kayıtlar dikkate alınmakta ve bu kayıtlar gösterilmektedir.


B- e-Devlet Kapısı Web ve e-Devlet Mobil Üzerinden Yapılan Başvuru Sonucunda Sunulan Rapor 

Risk Merkezi Raporu

Bu raporda, kredi limit ve borç, çek, senet, bireysel kredi başvuru, kamu ihale yasaklılık, çek yasaklama ve kaldırma karar, bilgileri sunulmaktadır.

a)Kredi limit ve borç bilgileri (*) : Günlük bazda Risk Merkezi üyerlerinden toplanan bireysel ve ticari nitelikli kredi limit ve borç bilgileri özet ve detay bazda yer alır.

Kredi Özet : Kredi türü bazında, kredi adeti, kredi limiti ve borç toplamı rapor başvuru tarihine göre en güncel haliyle yer alır.

Kredi Detay: Risk Merkezi üyesi (banka ve finansal kuruluş) bazında kredi türüne bağlı olarak kredi tutarı/kullandırım tutarı, gecikmeli borç, açılış tarihi, kredi ilişkisi, kalan toplam taksit tutarı, limit, takibe alınma tarihi, yapılandırma tarihi, borç türü, son güncelleme tarihi bilgileri rapor başvuru tarihine göre en güncel haliyle yer alır.

b)Bireysel kredi başvuru bilgileri:

Risk Merkezi üyesi banka, finansman şirketi ve finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan kredi başvuru bilgileri, başvuru tarihi, üye adı, kredi türü ve kredi tutarı olarak yer alır.

Son 3 aya ait başvurular içerisinde yer alan başvuru tarihi en yakın 10 kayıt verilir.

c)İhale yasaklısı bilgileri:

Resmi Gazete’de yayımlanan kamu ihale yasaklılık bilgileri, ihale kayıt no, Resmi Gazete No/Duyuru Tarihi, ihale yasaklama kararı veren Bakanlık/Kurum, ihaleyi yapan idarenin adı, yasaklama süresi, yasaklılık başlangıç tarihi, yasaklılık bitiş tarihi olarak yer alır.

d)Senet bilgileri:

Rapor tarihinden 1 iş günü öncesine ait, kimlik numarası(TCKN/YKN) içeren, Bankaya tahsile ve /veya teminata verilen, henüz vadesi gelmemiş (ileri vadeli), Banka üzerinden ödenen, protesto edilen, protestosu kaldırılan senetlere ilişkin;

- toplu olarak adet ve tutar bilgileri,
- senet bazında protesto ve protesto kaldırı bilgileri

yer alır.

Senet listesi bölümünde, en fazla 50 adet kayıt gösterilmektedir. 

 e)Çek bilgileri 

Rapor tarihinden 1 iş günü öncesine ait;

-İbrazında ödenen çekler, karşılıksız çıkmış halen ödenmemiş çekler ile karşılıksız çıktıktan sonra ödenen çeklerin toplu olarak adet ve tutarları,

- Çek hesabının bulunduğu banka bilgileri,
- Çek bazında karşılıksız ve karşılıksız çıktıktan sonra ödenen çek bilgileri,
- Keşide tarihine kalan gün sayısına göre, Bankaya tahsile ve/veya teminata verilen ileri keşide tarihli çeklerin adet ve tutarlarının dağılımı,
- Çek hesap sahibinin ödenen, karşılıksız ve ileri keşide tarihli çeklerinin son beş yıl itibariyle en düşük, en yüksek ve ortalama tutarları

yer alır

Karşılıksız işlemi yapılmış çeklerin listesi bölümünde en fazla 50 adet kayıt gösterilmektedir.

f)Çek Yasaklama ve Kaldırı Karar Bilgileri:

5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5 inci maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkrası uyarınca, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla elektronik ortamda Risk Merkezine bildirilen adli mercilerce kişiler hakkında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılması kararları kayıt türü, yargı mercii adı, dosya no, karar tarihi, karar numarası olarak yer alır.

Son 10 yıla ilişkin kayıtlar sunulmaktadır. En fazla 100 kayıt sunulmaktadır.

Diğer yandan, Findeks Notu/ Kredi Skoru/ Puanı Türkiye Bankalar Birliği’nden ayrı bir tüzel kişilik olan KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin bir hizmeti olup, talebinize yönelik olarak belirttiğiniz hususlara ilişkin ilgili kuruluştan bilgi alabilirsiniz.

(*) e-Devlet kapısı web sitesi veya e-devlet mobil uygulama üzerinden temin edilen rapor Risk Merkezi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonucunda verilen rapora göre,  zaman açısından daha yeni ve detaylı bilgi içermektedir.

RAPOR BAŞVURU SÜRECİ

Risk Merkezi Raporu’na şahsen, posta, e-posta yoluyla ve E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

1- ŞAHSEN BAŞVURU:

Şahsen başvurular aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar “ aracılığıyla veya “Risk Merkezine” şahsen yapılabilmektedir.

a) Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul eden Bankalara Şahsen Başvuru;

Başvuru formu, internet sayfasında yer alan ”Rapor Başvuru” sayfasından doldurulduktan sonra,

  • gerçek kişi müşteri ise; kimlik aslı
  • tüzel kişi müşteri ise; tüzel kişi yetkilisinin kimlik aslı ve noter tasdikli imza sirküleri/ticaret sicil tasdiknamesi ve imza beyannamesi,
  • vekil ise; vekilin kimlik aslı ve vekâletnamesi*,

ile birlikte Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalara şahsen gidilir. İlgili yetkili tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra rapor bedeli ve bankanın hizmet bedeli hakkında müşteriye bilgi verilir. Başvuru formunun çıktısı alınır ve başvuru sahibine imzalatılır.

Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar”dan ödenir.

*Vekaletnamenin noterden tasdikli olması,vekâletname tarihinin,  başvuru tarihi itibariyle bir yıldan eski olmaması, ayrıca "Vekâletten azlin Risk Merkezine bildirilmediği sürece geçerli olduğuna "ilişkin ifadeyi içermesi ve en önemlisi müşteri adına "Risk Merkezinden bilgi talep edebilmesi ve kendisine bu bilgilerin verilmesi " ilişkin yetkilendirmeyi içermesi zorunludur.

 Risk Merkezi raporunun tüzel kişiye verilecek olması durumunda vekaletnamede ayrıca vekile bilgilerin bu tüzel kişiye verilmesi hususunda onay vermeye yetkili olduğu hususunun da yazılmış olması şarttır.

 Vekaletname ile başvuruda, vekilin kimlik tespitinde Risk Merkezi  Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen( Müşterinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin doğruluğu; aslını ibraz ettiği; Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi, pasaport veya resmi kimlik hükmünde kimlik belgelerinden herhangi biri ile, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport ile teyit edilir) kimlik belgelerinden en az birinin başvuru yöntemine göre aslının veya noter tasdikli örneğinin ibrazı gerekir.

Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden veya Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar ve Hizmet Saatleri

Aşağıda yer alan bankaların şubelerince şube çalışma saatleri içerisinde başvurular alınacaktır. Ayrıca, başvuru formunda raporun elden teslim alınması seçeneği seçilmiş ise aynı banka şubelerinden rapor teslimi gerçekleştirilecektir.

Ayrıca rapor bedeli, “Başvuru Referans Numarası”, “T.C. Kimlik Numarası” veya “Vergi Kimlik Numarası”ndan biri ile aşağıda yer alan bankaların şubelerinden veya belirtilen tahsilat kanallarından ödenir.

BANKA ADI (*)

SİZE EN YAKIN ŞUBESİ

Alternatif Bank A.Ş.

Alternatif Bank Şubeleri

Denizbank A.Ş.

Deniz Bank Şubeleri

Finans Bank A.Ş.

Finans Bank Şubeleri

Halk Bankası A.Ş.

Halk Bankası Şubeleri

Şekerbank T.A.Ş.

Şekerbank Şubeleri

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

TC Ziraat Bankası Şubeleri

Türkiye İş Bankası A.Ş.

İş Bankası Şubeleri

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıfbank Şubeleri

(*) Banka isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

b) Risk Merkezine Şahsen Rapor Başvurusu:

Başvuru formu, internet sayfasında yer alan “Rapor Başvuru” sayfasından doldurulduktan sonra,

  • gerçek kişi müşteri ise; kimlik aslı
  • tüzel kişi müşteri ise; tüzel kişi yetkilisinin kimlik aslı ve noter tasdikli imza sirküleri/ticaret sicil tasdiknamesi ve imza beyannamesi,
  • vekil ise; vekilin kimlik aslı ve vekâletnamesi,

ile birlikte Risk Merkezine şahsen gidilir. İlgili yetkili tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra rapor bedeli hakkında müşteriye bilgi verilir. Başvuru formunun çıktısı alınır ve başvuru sahibine imzalatılır.

Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar dan ödenir.


Risk Merkezi Adresi ve Hizmet Saatleri

Risk Merkezi' nin aşağıda yer alan adresine, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ve genel tatil günleri ile Cumartesi ve Pazar günleri hariç olmak üzere diğer günlerde 09.00-12.30 ile 13.30-17:00 saatleri arasında şahsen başvuru yapılabilecektir.

Ayrıca, başvuru formunda raporun elden teslim alınması seçeneği seçilmiş ise Risk Merkezinden veya “Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar” rapor teslimi gerçekleştirilecektir

Adres: Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak Varyap Meridyen F Blok 34746 Ataşehir / İstanbul

2- POSTA YOLUYLA BAŞVURU:

Başvuru formu, internet sayfasında yer alan “Rapor Başvuru” sayfasından doldurulduktan sonra çıktısı alınarak noter önünde imzalanır.

Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile yukarıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalardan ödenir

“Noter onaylı başvuru formu”, “noter onaylı kimlik fotokopisi” ve “rapor bedelinin ödendiğine dair dekont” Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi - Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak Varyap Meridyen F Blok 34746 Ataşehir/İstanbul adresine gönderilir.

Tüzel kişiler için posta yoluyla yapılacak başvurularda, şirket yetkilisinin “noter onaylı kimlik fotokopisi”, “noter onaylı başvuru formu”, “noter tasdikli imza sirküleri/ticaret sicil tasdiknamesi ve imza beyannamesi” ve bedelin ödendiğine dair “dekont” gerekmektedir.

Başvurunun vekil aracılığıyla yapılmak istenilmesi durumunda yukarıda sayılan belgelere ek olarak “vekaletname” gerekmektedir.

3-ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE TESLİM:

E-posta yoluyla rapor teslimi, müşterinin formda belirttiği e-posta adresine yapılır. E-posta adresine PDF halinde rapor gönderilir. Raporu görüntülemek için gereken şifre ikinci bir e-posta /SMS ile gönderilir. Bu şifre kullanılarak rapor görüntülenir.

4- E-POSTA YOLUYLA BAŞVURU:

Elektronik posta ile başvuru sadece güvenli elektronik imza sahibi gerçek kişi müşteriler tarafından yapılabilmektedir.

Başvuru formu, internet sayfasında yer alan “Rapor Başvuru” sayfasından doldurulduktan sonra rapor bedeli başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile yukarıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar” dan ödenir.

“Güvenli elektronik imza ile imzalanmış başvuru formu” ve rapor bedelinin ödendiğine ilişkin “dekont” basvuru@riskmerkezi.org  adresine gönderilir.

5- e-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN BAŞVURU:

e-Devlet kapısı web (www.turkiye.gov.tr) ve e-Devlet mobil uygulaması üzerinden, başvuru sadece gerçek kişiler (gerçek kişilerin ticari işletmeleri dahil) tarafından yapılabilmektedir. Başvuru süreci aşağıda yer almaktadır.

www.turkiye.gov.tr adresinden kimlik doğrulama yöntemlerinden biri (e-Devlet Şifresi, e-İmza, mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı), e-Devlet mobil uygulamasından kimlik doğrulama yöntemlerinden biri (e-Devlet Şifresi veya mobil İmza) kullanılarak giriş yapılır.

  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor hizmetine giriş yapılarak, Yeni Başvuru seçilir.

 “Başvur” butonu ile rapor başvurusu tamamlanır


RAPOR TESLİM SÜRECİ

Risk Merkezi internet sayfasından yapılan başvurularda talep edilen rapor, “elden”, “posta yoluyla”, “elektronik posta adresine” veya “elektronik ortamda” teslim yöntemlerinden biri ile gerçekleştirilir.

“Rapor Başvuru” sayfasında yer alan başvuru formunda, yukarıda belirtilen teslim seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunlu olup, seçilen teslim yöntemine göre rapor müşteriye teslim edilir.

E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ise, rapor yine e-devlet üzerinden müşteriye teslim edilir.

1-ELDEN TESLİM:

Elden rapor teslimi, yukarıda ilan edilen “Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar” veya Risk Merkezi’nden yapılabilmektedir.

Elden rapor teslimlerinde gerçek kişi müşteriler “kimlik aslı” ile, tüzel kişiler “yetkilinin kimlik aslı” ve “noter tasdikli imza sirküleri/ticaret sicil tasdiknamesi ve imza beyannamesi” ile, vekiller ise “vekilin kimlik aslı” ve “vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli örneği” ile raporu teslim alabilir.

2-POSTA YOLUYLA TESLİM:

Posta yoluyla rapor teslimi, müşterinin başvuru formunda belirttiği adrese yapılır. Raporun postalandığına ilişkin müşteriye SMS veya e-posta yoluyla bilgi verilir. Rapor başvuru formunda belirtilen kişiye, kimlik kontrolü ile yapılarak rapor teslim edilir.

3-ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE TESLİM:

E-posta yoluyla rapor teslimi, müşterinin formda belirttiği e-posta adresine yapılır. E-posta adresine PDF halinde rapor gönderilir. Raporu görüntülemek için gereken şifre ikinci bir e-posta /SMS ile gönderilir. Bu şifre kullanılarak rapor görüntülenir.

4-ELEKTRONİK ORTAMDA TESLİM:

Elektronik ortamda rapor teslimi, www.riskmerkezi.org adresinde yer alan “Rapor Teslim” sayfasından yapılır. Öncelikle başvuru formunda belirtilen cep telefonuna rapor hazır olduğunda başvuru referans numarası ve şifre SMS olarak gönderilir. SMS olarak gelen referans numarası ve şifre kullanılarak “Rapor Teslim” sayfasından girilir. Giriş ekranında SMS yoluyla gelen bilgiler ve ekranda sorulacak “kişisel doğrulama sorusu” cevaplanarak rapor görüntülenir.

5- e-DEVLET ÜZERİNDEN TESLİM:

Rapor teslimi, e-Devlet kapısı web (www.turkiye.gov.tr) ve e-Devlet mobil uygulaması üzerinde yer alan “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor Başvurusu” sayfasından yapılır. Rapor hazır olduğunda e-Devlet kapısı üzerinde kayıtlı cep telefonuna başvuru referans numarası ile raporun görüntülenmesi için kullanılacak şifre SMS olarak gönderilir.

SMS ile gelen şifre kullanılarak, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor Başvurusu” sayfasından “Rapor Görüntüle”ye girilir. Giriş ekranına SMS ile gelen şifre girilerek rapor görüntülenir.

1- Risk Merkezi internet sayfasından yapılan başvuruların teslimine ilişkin ücretler:

 Risk Merkezi Raporu ücreti 2,25 TL + KDV dir.

Yukarıda belirtilen rapor ücretine, başvuru formunda seçilen rapor teslim şeklinden kaynaklanan gönderim masrafı, iletişim masrafı ve fatura masrafı ilave edilerek oluşan rapor bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Teslim Şekli

Rapor Bedeli (TL) (KDV Dahildir.)

Posta

22,93

E Posta

10,68

Elektronik

10,68

Elden

10,68

2- Risk Merkezi internet sayfasından yapılan başvurularda, gerçek kişiler için her takvim yılında ilk rapordan ücret alınmaz. Buna göre ücretsiz rapor teslimine ilişkin ücretler:
 
Posta ile rapor teslim şekli seçilmesi durumunda aşağıda yer alan gönderim masrafı alınır. Diğer teslim yöntemlerinde masraf alınmaz. 

Teslim Şekli

Rapor Bedeli (TL) (KDV Dahildir.)

Posta

12,96

E Posta

0,00

Elektronik

0,00

Elden

0,00

 

BİLGİ: Risk Merkezi internet sitesinde Rapor Başvuru formunun oluşturulmasından itibaren 10 gün içinde rapor ücretinin bankaya yatırılması gerekmekte olup, 10 gün içinde yatırılmaması durumunda başvuru formunun yeniden doldurulması gerekmektedir. 

3- e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvuruların teslimine ilişkin ücretler:

 Her gün 1 adet, ayda 4 adet rapor ücretsizdir. Bir takvim yılında alınabilecek toplam rapor sayısı 24 adettir.

Risk Merkezi Raporuna ilişkin sorun ve sorularınız için 444 99 69 numaralı Risk Merkezinin Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.

Raporda yer alan bilginin hatalı veya eksik olması nedeniyle yapılacak itiraz, şikayet ve düzeltme talepleri, hatalı veya eksik görünen kaydın bildirildiği Risk Merkezi üyesine veya kaynak kuruluşa yapılır.

Risk Merkezi, rapor üzerinde yer alan bilgileri üye ve kaynak kuruluşlardan toplayarak oluşturduğundan, itiraz ve düzeltme talepleri ilgili üyeler tarafından değerlendirilir ve düzeltme yapılması durumunda Risk Merkezine bildirilir.